වස්සාන ධර්ම දේශණාව – පූජ්‍ය කාගම සිරිනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

Event Date

2023 August 25

Start Time

7:00 PM

එංගලන්තයේ සදහම් චාරිකාවක නිරත වන පූජ්‍ය කාගම සිරිනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ සුමධුර ධර්ම දේශණය, අගෝස්තු මස 25 වන සිකුරාදා දින සවස 7.00 ට, කේතුමතී බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වෙී.

Event Photo Gallery